Kierownik magazynu – istotne ogniwo logistyki magazynowej

Kierownik magazynu to bardzo odpowiedziana funkcja. Ma on bowiem decydujący udział w sprawnym i efektywnym funkcjonowaniu logistyki magazynowej. Osoba zajmująca takie stanowisko musi zarządzać podwładnymi oraz współpracować z kierownikami innych działów, w tym kierownikiem produkcji.

Kierownik magazynu

Jak wspominano powyżej, kierownik magazynu to niezwykle ważne stanowisko wpływające na funkcjonowanie danego podmiotu. Osoba ta planuje oraz koordynuje wszelkie czynności związane z zapatrzeniem, przechowywaniem oraz dystrybucją towarów. Musi ona nie tylko skutecznie zarządzać pracownikami i nadzorować prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, ale również dostosować pracę do ilości towarów oraz dostępnej przestrzeni magazynowej. Wydajność pracy przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług, zadowolenie klienta oraz generowanie wysokich zysków.

Kierownik magazynu – zakres obowiązków

Jak wspomniano powyżej, kierownik magazynu to osoba zajmująca bardzo odpowiedzialne zadanie. Musi się ona cechować wszechstronnością i bardzo dobrą organizacją pracy. Ma ona bowiem dość szeroki zakres obowiązków, a jej praca często wykonywana jest pod presją czasu. Wśród licznych obowiązków kierownika magazynu wymienić należy między innymi planowanie organizacji pracy w magazynie, nadzorowanie płynnego przepływu towarów oraz organizacji przestrzeni magazynowej.

Kierownik magazynu – planowanie organizacji pracy w magazynie

Głównym obowiązkiem kierownika magazynu jest określenie i egzekwowanie zasad obowiązujących w danym magazynie. To właśnie do jego obowiązków należy koordynacja odbioru, magazynowania oraz wydawania towarów oraz towarzyszącej im dokumentacji. Ponadto, osoba zatrudniona na tym stanowisku planuje efektywną pracę podwładnych, w tym tworzy i egzekwuje harmonogram wykonywanych prac.

Kierownik magazynu – nadzorowanie płynnego przepływu towarów

Hale magazynowe należą do pomieszczeń wielkogabarytowych. W związku z tym konieczne jest wdrożenie i stosowanie działań umożliwiających sprawny przepływ towarów, w tym ich przyjęcie, magazynowanie oraz wydanie. Na każdym z tych etapów, towar powinien był łatwo identyfikowalny oraz zabezpieczony przed możliwością zagubienia lub uszkodzenia.

Kierownik magazynu – optymalna organizacja przestrzeni magazynowej

Praca kierownika magazynu ma również na celu dążenie do optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej oraz urządzeń przeładunkowych. Ma to przełożenie na minimalizację kosztów oraz wyraźną korzyść dla przedsiębiorcy.

Kierownik magazynu – inne obowiązki

Do zadań kierownika magazynu należy również prowadzenie okresowych kontroli w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji klientów, na przykład z powodu uszkodzenia towaru.

Redakcja fastauto.pl