Wniosek o urlop bezpłatny – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami prawa każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do skorzystania z urlopu bezpłatnego. Odpowiedni wniosek o urlop bezpłatny musi być złożony w formie pisemnej przez zainteresowanego pracownika.

Urlop bezpłatny

Jak wspomniano powyżej, urlop bezpłatny przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na postawie umowy o pracę. Jest on zazwyczaj wykorzystywany w sytuacji, w której dany pracownik z rożnych przyczyn nie może w danym czasie wykonywać swoich obowiązków służbowych, a jednocześnie po tym okresie chciałby powrócić na zajmowane przez siebie stanowisko. Co ważne, ubieganie się o urlop wymaga złożenia na piśmie stosownego wniosku. Należy również pamiętać o tym, że urlop ten nie wpływa na pozostałe dni wolego przysługujące pracownikowi. Stanowi on bowiem dodatkową pulę dni wolnych, które pracownik może wykorzystać ale nie musi.

Wniosek o urlop bezpłatny

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego musi złożyć osobiście zainteresowany pracownik. Wniosek powinien zawierać takie informacje jak: dane pracownika oraz pracodawcy oraz wskazany okres na jaki ma być udzielony urlop bezpłatny. Ponadto, wniosek może zawierać przyczynę, z powodu której ma zostać udzielony. Podanie przyczyny nie jest jednak obligatoryjne dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wniosek powinien być wypełniony przez pracownika, podpisany przez niego oraz datowany. We wniosku powinno być również wskazanie miejsce jego sporządzenia.

Złożenie wniosku o urlop bezpłatny

Zgodnie z przepisami wniosek o urlop bezpłatny musi być złożony przez zainteresowanego pracownika. Pracodawca nie może wysłać swojego podwładnego na ten typ urlopu. Ponadto, wniosek musi być złożony osobiście przez pracownika oraz wymagana jest jego forma pisemna. Wypełniając oraz składając wniosek o urlop bezpłatny należy wziąć pod uwagę to, że w przypadku okresu dłuższego niż trzy miesiące pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu. W tym wypadku muszą jednak zaistnieć ważne przyczyny. Warto wiedzieć, że o urlop bezpłatny można wnioskować nawet w sytuacji, w której nie został wykorzystany w całości przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy.

Wyrażenie zgody na urlop bezpłatny

Złożenie uzupełnionego wniosku o urlop bezpłatny nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem. Pracodawca może bowiem odmówić jego przyznania oraz może zmodyfikować wymiar urlopu. W takiej sytuacji zazwyczaj przyznany okres urlopu bezpłatnego zostaje przez pracodawcę skrócony. Ponadto, należy pamiętać o tym, że informacja odnośnie wykorzystanego urlopu bezpłatnego zostaje umieszczona świadectwie pracy po zakończeniu zatrudnienia.

Redakcja fastauto.pl